Alipore Zoological Garden, Kolkata

Zoological Garden, Alipore, Kolkata

History of DirectorsSUPERINTENDENT

YEAR NAME
1875 SHRI R.B. SANYAL
1908 SHRI B.K. BOSE
1930 SHRI S. GANGULI
1935 SHRI N.N. BANERJEE
1939 SHRI R.N. BOSE (OFFg)
1941 KHAN SAHIB S.M.  YAKUIB  KHAN
1949 DR. R.K. LAHIRI, M.Sc., G.V.Sc.
1964 SHRI S.N. CHAJTERJEE, M.Sc., OFFg

DIRECTOR

YEAR NAME
1965 DR. R.K. LAHIRI, M.Sc., G.V.Sc.
1968 SHRI S.N. CHATTERJEE, M.Sc., OFFg
1970 SHRI S.S. MONDAL, IFS
1975 DR A.N. GUHA, G.V.Sc.
1980 SHRI A.K. DAS, M.Sc.
1.09.01 DR. S.K.CHAUDHURI
27.6.03 DR.S.K.CHAUDHURI, M.Sc., Ph.D, OFFg
10.8.09 SHRI RAJU DAS, IFS
25.7.11 DR.S.K.CHAUDHURI, M.Sc., Ph.D.
01.12.11 SHRI SOUMITRA DASGUPTA IFS
13.12.11 SHRI ROHIT TIWARI, IFS
16.04.12 SHRI NIRAJ SINGHAL, IFS
01.09.12 DR.KL.GHOSH, IFS
13.06.13 SHRI V.K. YADAV, IFS
12.08.13 DR K.L. GHOSH, IFS
16.10.15 ASIS KUMAR SAMANTA, IFS
01.12.22 SHRI TAPAS DAS, IFS
01.10.23 SHRI SHUBHANKAR SENGUPTA, IFS